Нормативно-правова база

Підготовка науково-педагогічних кадрів у Дніпровському державному медичному університеті здійснюється згідно з нормативно-правовою базою:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, зі змінами, Ст.53.

2. Закон України «Про освіту» №2145-19 від 05.09.2017.

3. Закон України “Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII

4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» №3792-XII від 23.12.1993, зі змінами.

5. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №848-VIII від 26.11.2015, зі змінами.

6.  Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 «Про затвердження порядку присудження наукових ступенів», зі змінами. (Втрата чинності - 31.12.2019).

7.  Постанова Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 «Про затвердження Ліцензійних умовпровадження освітньої діяльності закладів освіти».

8.  Постанова Кабінету Міністрів України №261 від 23.03.2016 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук увищих навчальних закладах (наукових установах)».

9. Порядок підготовки здобувачів вищої освітм ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (науковиї установах) в від 9 травня 2023 р. №502 

10. Постанова Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 «Про особливості запровадженняпереліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачіввищої освіти, затвердженого», зі змінами.

11. Постанова Кабінету Міністрів України № 1050 від 28.12.2016 «Деякі питанні стипендіального забезпечення», зі змінами.

12. Постанова Кабінету Міністрів України №579 від 12.08.2015 р. «Положення пропорядок реалізації права на академічну мобільність».

13. Постанова Кабінету Міністрів України №44 від 12 січня 2022 р. "Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії"

14. Наказ Міністерства освіти і науки України № 13 від 14.01.2016 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», зі змінами.

15. Наказ Міністерства освіти і науки України №1236 від 13.10 2016 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році».

16. Наказ Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

17.  Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДЗ «Дніпропетровська медична академія  МОЗ України».

18.  Накази ректора, рішення Вченої ради, розпорядження проректора з наукової роботи.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ ДДМУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ БІОЕТИКИ ДДМУ