Нормативно-правова база

Підготовка науково-педагогічних кадрів у Дніпровському державному медичному університеті здійснюється згідно з нормативно-правовою базою:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, зі змінами, Ст.53.

2. Закон України «Про освіту» №2145-19 від 05.09.2017.

3. Закон України “Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.

4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» №3792-XII від 23.12.1993, зі змінами.

5. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №848-VIII від 26.11.2015, зі змінами.

6. Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 «Про затвердження порядку присудження наукових ступенів», зі змінами. (Втрата чинності - 31.12.2019).

7. Постанова Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 «Про затвердження Ліцензійних умовпровадження освітньої діяльності закладів освіти».

8. Постанова Кабінету Міністрів України №261 від 23.03.2016 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук увищих навчальних закладах (наукових установах)».

9. Постанова Кабінету Міністрів України №309 від 01.03.1999 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук, підготовка яких започаткована до набрання чинності Постанови КМУ №261. (Втрата чинності - 01.01.2019). ).

10. Постанова Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 «Про особливості запровадженняпереліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачіввищої освіти, затвердженого», зі змінами.

11. Постанова Кабінету Міністрів України № 1050 від 28.12.2016 «Деякі питанні стипендіального забезпечення», зі змінами.

12. Постанова Кабінету Міністрів України №579 від 12.08.2015 р. «Положення пропорядок реалізації права на академічну мобільність».

13. Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 27.07.2016 «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».

14. Наказ Міністерства освіти і науки України № 13 від 14.01.2016 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», зі змінами.

15. Наказ Міністерства освіти і науки України №736/902/758 від 23.07.2010 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами".

16. Наказ Міністерства освіти і науки України №1236 від 13.10 2016 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році».

17. Наказ Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

18. Наказ Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зі змінами.

19. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1112 від 17.10.2012 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зі змінами.

20. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. [Чинний від 2007-07-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

21. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.

22. Статут Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України».

23. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

24. Накази ректора, рішення Вченої ради, розпорядження проректора з наукової роботи.